KARINKIERTÄJÄT -seuran säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Karinkiertäjät ry ja sen kotipaikka on Sipoo. Yhdistyksestä käytetään säännöissä nimitystä seura. Seuran tunnuksina ovat Suomen lipusta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettu erikoislippu ja seuran merkki. Liputuksessa noudatetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n liputusohjetta.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun harrastusta ja liikennekulttuuria sekä kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoa.

3 § Seuralla on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravitsemusliikettä asianomaisen luvan saatuaan.

4 § Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä jäsenilleen merenkulun opetusta, harjoituksia, tutkintoja ja kilpailuja sekä valistustoimintaa ja tilaisuuksia merihenkiseen vapaa-ajanviettoon.

5 § Seura voi kuulua jäsenenä merenkulun ja veneilyn valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi seura voi kuulua yhdistysjäsenenä vene-, pursi- ja meripelastusseuroihin.

6 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi ja 6 muuta jäsentä.

Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet näistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla heti vaalien jälkeen. Kaikki edellä mainitut voidaan valita välittömästi uudelleen. Hallituksen jäsenille valitaan vuodeksi kerrallaan kolme varajäsentä, jotka kutsutaan hallituksen täysivaltaiseksi jäseneksi kukin valitsemisjärjestyksessä jonkun hallituksen jäsenen luopuessa hallitustyöstä.

Hallitus valitsee vuosittain sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jaostot ja toimikunnat.

7 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, vähintään viiden jäsenen, joista yhden on oltava kommodori tai varakommodori, ollessa saapuvilla. Kommodorin ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään varakommodori.

Seuran nimen kirjoittavat kommodori yksin tai varakommodori yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Seura kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa, syyskokoukseen marraskuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin tarpeen mukaan tai milloin 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla sähköpostiosoitteen omaaville. Kirjallinen kutsu tai sähköposti on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9 § Vuosikokouksessa

  • Esitetään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  • Päätetään tiedonantotavasta jäsenistölle. Kokouskutsuun nähden otetaan kuitenkin huomioon sääntöjen 8 §:n määräykset.
  • Vahvistetaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma tulevaksi kesä- ja talvikaudeksi.
  • Käsitellään muut hallituksen tai seuran äänioikeutetun jäsenen ennen 31. tammikuuta kirjallisesti hallitukselle osoitetut ja vuosikokouksessa käsiteltäväksi pyydetyt asiat.

10 § Syyskokouksessa

  • Valitaan kommodori, varakommodori, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenille kolme varajäsentä.
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  • Esitetään hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi tulevaa vuotta varten ja päätetään niistä.
  • Käsitellään muut hallituksen tai seuran äänioikeutetun jäsenen ennen 30. syyskuuta kirjallisesti hallitukselle osoitetut ja syyskokouksessa käsiteltäväksi pyydetyt asiat.

11 § Seuran jäsenet
Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä ja kannatusjäseniä.

Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten 3/4 määräenemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä toisen asiaa harrastavan rekisteröidyn seuran ja jokaisen hyvämaineisen 18 vuotta täyttäneen henkilön.

Nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaan merenkulkuharrastuksesta kiinnostuneen nuoren.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Varsinaiset, nuoriso- ja kannatusjäsenet maksavat seuran syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun. Liittyessään jäseneksi maksavat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet seuran syyskokouksessaan määräämän kertakaikkisen liittymismaksun. Jäsen- ja liittymismaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.

12 § Hallituksella on oikeus enemmistön päätöksellä määräajaksi tai ainiaaksi erottaa seuran jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä luettuna, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi. Tällöin erottamispäätöksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Sääntöjen muuttaminen, seuran purkaminen
Sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään 14 vuorokauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, ja joissa päätöstä on kannattanut vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

14 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava toiselle suomalaiselle veneilyä edistävälle tai meripelastustoimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle lopettamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

Nämä säännöt on hyväksytty kahdessa sääntömääräisessä kokouksessa 22.11.2018 ja 21.3.2019.