KARINKIERTÄJÄT -seuran säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Karinkiertäjät ja sen kotipaikka on Sipoo. Yhdistyksestä käytetään säännöissä nimitystä seura.Seuran tunnuksena ovat valtioneuvoston vahvistamat viirit. Niiden käyttämisestä säädetään tarkemmin seuran lippuohjeissa.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on herättää ja edistää merenkulun harrastusta ja liikennekulttuuria, kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoa ja merimiestaitoa sekä toimia yhdyssiteenä kaikkien harrastelija- ja ammattimerenkulkijapiirien välillä.

3 § Seuralla on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa ravitsemusliikettä asianomaisen luvan saatuaan.

4 § Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä jäsenilleen merenkulun opetusta, harjoituksia, tutkintoja ja kilpailuja sekä valistustoimintaa ja tilaisuuksia merihenkiseen vapaa-ajanviettoon.

5 § Seura voi kuulua jäsenenä merenkulun ja veneilyn valtakunnallisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi seura voi kuulua yhdistysjäsenenä vene-, pursi- ja meripelastusseuroihin.

6 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi ja 6 muuta jäsentä.

Hallitus valitsee vuosittain sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet näistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla heti vaalien jälkeen. Kaikki edellä mainitut voidaan valita välittömästi uudelleen. Hallituksen jäsenille valitaan vuodeksi kerrallaan kolme varajäsentä, jotka kutsutaan hallituksen täysivaltaiseksi jäseneksi kukin valitsemisjärjestyksessä jonkun hallituksen jäsenen luopuessa hallitustyöstä.

7 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Kommodorin ollessa estyneenä hoitaa hänen tehtäviään varakommodori tai hänen estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsen.

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit ja tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on jätettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Seura kokoontuu vuosikokoukseensa maaliskuussa, syyskokoukseen marraskuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin tarpeen mukaan tai milloin 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Seuran kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai sanomalehti-ilmoituksella viimeistään viikkoa ennen kokousta.

9 § Vuosikokouksessa

– Esitetään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään niistä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
– Päätetään tiedonantotavasta jäsenistölle. Kokouskutsuun nähden otetaan kuitenkin huomioon sääntöjen 8 §:n määräykset.
– Vahvistetaan yksityiskohtainen toiminta- ja kilpailuohjelma tulevaksi kesä- ja talvikaudeksi.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Syyskokouksessa

– Valitaan kommodori, varakommodori, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä jäsenille kolme varajäsentä.
– Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
– Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi tulevaa vuotta varten ja päätetään niistä.
– Käsitellään muut mahdolliset asiat.

11 § Seuran jäsenet

Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä ja kannatusjäseniä.

Kunniajäseneksi seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan äänten 3/4 määräenemmistöllä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä toisen asiaa harrastavan rekisteröidyn seuran ja jokaisen hyvämaineisen 18 vuotta täyttäneen henkilön.

Nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 18-vuotiaan merenkulkuharrastuksesta kiinnostuneen nuoren.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia jäseniä ovat kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.
Varsinaiset, nuoriso- ja kannatusjäsenet maksavat seuran syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun. Liittyessään jäseneksi maksavat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet seuran syyskokouksessaan määräämän kertakaikkisen liittymismaksun. Jäsen- ja liittymismaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmille.

12 § Hallituksella on oikeus enemmistön päätöksellä määräajaksi tai ainiaaksi erottaa seuran jäsen, joka on rikkonut sen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Erotetulla on oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä luettuna, jolloin hän sai tiedon päätöksestä, kirjallisesti saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi. Tällöin erottamispäätöksen tekemiseen vaaditaan 3/4 enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

13 § Sääntöjen muuttaminen, seuran purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään 14 vuorokauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa.

14 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on luovutettava alan valtakunnalliselle rekisteröidylle liitolle tai paikalliselle meripelastustoimintaa harjoittavalle rekisteröidylle yhdistykselle lopettamiskokouksen päätöksen mukaisesti.

Nämä säännöt on hyväksytty kahdessa sääntömääräisessä kokouksessa 28.11.2013 ja 25.3.2014.

Tästä voit ladata säännöt PDF-muodossa esim. tulostusta varten: saannot.pdf

Muut toimintoihin liittyvät säännöt